Polityka Prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

PRZEZ SPRZEDAWCĘ

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, Dariusz Wąsala,
Andrzej Wójcik prowadzący działalność gospodarczą na podstawie umowy spółki cywilnej
PROFIT S.C. Dariusz Wąsala, Andrzej Wójcik ze stałym miejscem prowadzenia działalności
gospodarczej w Piastowie, ul. Elizy Orzeszkowej 55/33, dalej również jako Sprzedawca,
informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dariusz Wąsala oraz Andrzej Wójcik
prowadzący działalność gospodarczą na podstawie umowy spółki cywilnej PROFIT S.C.
Dariusz Wąsala, Andrzej Wójcik ze stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej
w Piastowie, ul. Elizy Orzeszkowej 55/33, e-mail: biuro@profit-kopiarki.com, telefon:
781337801 lub 609856509.
Administrator danych osobowych zachowuje należytą staranność w ochronie danych
osobowych, przestrzegając technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych
osobowych.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu związanym z wykonaniem
zawartej przez Strony umowy.
Powyższe oznacza, że Sprzedawca przetwarza Pani/Pana dane osobowe w oparciu o:
a) wyrażoną przez Panią/Pana zgodę (np. w zakresie dobrowolnego podania
kontaktowego numeru telefonu czy adresu e-mail) [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
RODO];
b) w związku z koniecznością wykonania umowy (np. w zakresie zapłaty
wynagrodzenia) [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO];
c) w związku z niezbędnością do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze (np. w związku z koniecznością dokonania rozliczeń podatkowych i
księgowych) [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO];
d) w związku z niezbędnością do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią (np. w zakresie
dochodzenia ewentualnych roszczeń) [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO];
3. W związku z realizacją umowy zawartej przez Strony Pani/Pana dane osobowe mogą być
ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za
obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności,
podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe oraz podmiotom
powiązanym z Administratorem.
Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych danych osobowych właściwym
organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając
się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a po jej
wykonaniu wyłącznie przez czas wynikający z uzasadnionego interesu Sprzedawcy w
zakresie obrony przed roszczeniami lub w zakresie dochodzenia potencjalnych roszczeń, jak
również w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków podatkowo-księgowych przez
czas wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących.

5. Posiada Pani/Pan:
a) prawo dostępu do treści swoich danych – składa się ono z następujących
elementów: potwierdzenie/zaprzeczenie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
przekazanie zestawu informacji odpowiadających obowiązkowi informacyjnemu,
udzielenie dostępu do danych, wydanie kopii danych;
b) prawo ich sprostowania – składa się z prawa do sprostowania danych
nieprawidłowych oraz uzupełnienia danych niekompletnych;
c) prawo usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) – polega na obowiązku usunięcia
danych m.in. gdy dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w
inny sposób przetwarzane;
d) prawo ograniczenia przetwarzania – sprowadza się do ustalenia ścieżki
postępowania w sytuacjach spornych między Sprzedawcą a Panią/Panem, ale także w
innych przypadkach, gdy ma w tym Pani/Pan interes;
e) prawo do przenoszenia danych – składa się z możliwości otrzymania przez
Panią/Pana w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się
do odczytu maszynowego danych osobowych jego dotyczących, a następnie
przesłania danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony
administratora, któremu dostarczono te dane osobowe;
f) prawo wniesienia sprzeciwu – prawo sprzeciwu skutkuje zakazem dalszego
przetwarzania danych osobowych, jeśli podstawą prawną przetwarzania danych był
prawnie uzasadniony interes. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych
danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych
podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby,
której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
g) prawo do cofnięcia zgody – co do danych osobowych, których podanie jest
dobrowolne – z prawa do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie można skorzystać w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o
cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie
pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy biuro@profit-kopiarki.com
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia
umowy.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar
Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
8. W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza
przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego w
Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w
formie profilowania. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały
pierwotnie zebrane.

Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte na stronie są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji producentów.
Profit ul. E.Orzeszkowej 55/33,05-825 Piastów, woj. mazowieckie Tel. +48 609 856 509 Tel. +48 781 337 801, biuro/magazyn: ul.3 Maja 111, 05-800 Pruszków